Szkoła Podstawowa w Kołaczycach
Nawigacja
ZSPiG

Szkoła

Historia szkoły

Dla nauczycieli

Dla uczniów

Dla rodziców

Dokumenty szkolne

Organizacje

Wydarzenia

Sukcesy

Konkursy

Opieka zdrowotna

Plan lekcji

Biblioteka szkolna

Świetlica szkolna

Logopeda

Pedagog

Projekty Edukacyjne

Gazetki szkolne

Nasza gmina, powiat

Kontakt

Koła Muzyczne

Losowa fotografia
Godło
Certyfikaty
Szkoła Bez Przemocy
Szkoła Odkrywców Talentów
Europejski Fundusz Społeczny
BIP
Ankieta
Jak podoba wam się nowa skórka strony internetowej szkoły

Bardzo
Bardzo
60% [378 Głosów]

Średnio
Średnio
17% [109 Głosów]

Nie podoba się
Nie podoba się
22% [138 Głosów]

Głosów: 625
Od: 03/06/2013 18:22
do: 15/06/2017 23:38

Archiwum ankiet
Kalendarz
Po Wt śr Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

 

REGULAMIN

ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W KOŁACZYCACH

§ 1. Podstawy prawne

Niniejszy regulamin opracowano na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst ujednolicony: DZ.U z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późniejszymi zmianami)

 1. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst ujednolicony: Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami)

 1. Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. Nr  79, poz. 854 z późniejszymi zmianami)
 1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych (…) w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ( Dz.U. z 1994 r. Nr 43, poz. 168 z późniejszymi zmianami)

§ 2. Tworzenie funduszu

 1. W szkole tworzy się Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych zwany dalej funduszem, którego źródłami są:

a)  odpis podstawowy w wysokości ustalonej na podstawie art. 53 Karty

Nauczyciela,

b)  odpis w wysokości ustalonej na podstawie art. 5 ustawy o zakładowym

funduszu świadczeń socjalnych,

2.  Ustawowe odpisy na ZFŚS  stanowią jeden fundusz dla wszystkich uprawnionych.

§ 3. Uprawnieni do korzystania z funduszu

Ze świadczeń funduszu mogą korzystać:

 1. Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę niezależnie od czasu jej trwania.
 2. Pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych lub dla poratowania zdrowia.
 3. Emeryci i renciści, których szkoła była ostatnim zakładem pracy przed przejściem na emeryturę lub rentę.
 4. Członkowie rodzin uprawnionych wymienionych w p. 1-3, tj.

a)  współmałżonkowie,

b) dzieci własne, przysposobione, przyjęte na wychowanie w ramach

rodziny zastępczej, pozostające na utrzymaniu 
osoby uprawnionej do lat 18, a jeśli się kształcą w szkole – do czasu

ukończenia nauki, nie dłużej jednak, niż do ukończenia 25 roku życia,

§ 4. Przeznaczenie funduszu

Środki funduszu przeznacza się na finansowanie (dofinansowanie):

 1. Świadczeń urlopowych nauczycieli, na podstawie art. 53 KN.
 2. Pomocy rzeczowej, finansowej dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, materialnej, rodzinnej.
 3. Działalność kulturalno-oświatową w postaci biletów na imprezy artystyczne, kulturalne, sportowe, rozrywkowe, integracyjne, dopłat do krajowych wycieczek turystyczno-krajoznawczych i zagranicznych.
 4. Zwrotnych pożyczek na cele mieszkaniowe (budowa, remont domu, zakup domu, remont mieszkania, uzupełnienie wkładów mieszkaniowych).

 

§ 5. Podział funduszu

 1. Podstawę gospodarowania funduszem stanowią przepisy wymienione w § 1. niniejszego regulaminu.  Niniejszy regulamin,  coroczny plan finansowy

oraz kwotowy preliminarz wydatków wyliczonych według punktu 5 § 5 regulaminu.

 1. Preliminarz wydatków oraz zmiany w nim wymagają każdorazowo uzgodnienia ze Związkami Zawodowymi.
 2. Z funduszu wypłaca się świadczenie urlopowe dla nauczycieli i wczasy pod gruszą dla pracowników nie będących nauczycielami.
 3. Z pozostałej części funduszu, po wypłaceniu świadczeń urlopowych dla nauczycieli, 1/4  przeznacza się każdego roku na pożyczki mieszkaniowe, a 3/4  na pozostałe świadczenia.
 4. Kwota równa 3/4  z punktu 4 dzielona jest następująco:

- na działalność kulturalno-oświatową

- na pomoc finansową lub rzeczową

 1. Dopuszcza się możliwość przesunięcia środków pomiędzy poszczególnymi grupami świadczeń w zależności od potrzeb i sytuacji uprawnionych do korzystania z funduszu w danym roku.
 2. Przesunięć tych środków dokonuje Dyrektor w uzgodnieniu ze Związkami zawodowymi.

 

 

 

§ 6. Zasady przyznawania świadczeń z funduszu

1. Przyznawanie świadczeń oraz ich wysokość uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej, materialnej i zdrowotnej osoby uprawnionej.

2. Decyzje dotyczące przyznania świadczeń poszczególnym uprawnionym podejmuje Dyrektor w uzgodnieniu z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi.

3. W celu zasięgnięcia opinii w sprawie przyznania świadczeń z funduszu i określenia ich wysokości Dyrektor powołuje Zespół Doradczy , składający się z przedstawicieli Związków Zawodowych działających w szkole i osób wytypowanych przez Radę Pedagogiczną oraz przedstawicieli pracowników administracyjno-obsługowych.

4. Świadczenia urlopowe dla nauczycieli oraz obsługi i administracji wypłacane są do końca czerwca każdego roku szkolnego.

5. Świadczenia z funduszu przydziela się na wniosek uprawnionej osoby.

6. Aby pracownik mógł otrzymać świadczenie z funduszu, musi udokumentować wysokość dochodu. W tym celu przedstawia zeznanie podatkowe, bądź zaświadczenie z Urzędu Skarbowego gdy ma dochody z różnych źródeł lub dostarcza zaświadczenie o wysokości zarobków z miejsca pracy współmałżonka.

7. W razie nieprzedłożenia kserokopii zeznania podatkowego bądź zaświadczenia z US pracownik ma możliwość nieodpłatnego korzystania z wyjazdów, imprez kulturalno-oświatowych i integracyjnych oraz paczek dla dzieci. Natomiast nie korzysta z pomocy rzeczowej .

8. Z wnioskiem do dyrektora w imieniu wszystkich uprawnionych mogą wystąpić Związki Zawodowe działające w szkole lub grupa pracowników.

9. Pomoc finansową  przyznaje się na podstawie tabeli, określającej kwoty dofinansowania na jedną osobę, w zależności od dochodu na osobę w rodzinie. Tabela wysokości dopłat jest opracowywana przez Zespół Doradczy do końca styczniu każdego roku. Wzór tabeli stanowi zał. nr 2 do regulaminu.

10. Z pomocy finansowej lub rzeczowej z powodu trudnej sytuacji materialnej, życiowej, rodzinnej uprawniona osoba może skorzystać raz w roku.

11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba uprawniona może uzyskać pomoc finansową lub rzeczową więcej niż jeden raz w roku.

12. Zwrotne pożyczki na cele mieszkaniowe są oprocentowane 1 % jednorazowo od całej kwoty.

13. Pożyczkę na cele mieszkaniowe może otrzymać pracownik zatrudniony zarówno na czas nieokreślony jak i określony, emeryt, rencista, z tym, że pracownik zatrudniony na czas określony musi spłacić pożyczkę w czasie trwania umowy o pracę.

14. Podstawą do przyznania pożyczki jest wniosek (zał. nr 3) osoby uprawnionej z podpisami dwóch żyrantów, z których co najmniej jeden jest pracownikiem szkoły, zatrudnionym na czas nieokreślony.

15. Pożyczkę przyznaje zespół doradczy po zatwierdzeniu przez dyrektora szkoły w kolejności wpływu wniosków w miarę posiadanych środków. Pierwszeństwo mająosoby , które do tej pory nie korzystały z tej formy pomocy.

16. Wypłata pożyczki następuje po podpisaniu umowy pomiędzy wnioskodawcą, dyrektorem i głównym księgowym szkoły.

17. Maksymalną wysokość pożyczki ustala się:

- do 20.000,00 zł. na budowę domu, zakup domu

- do 10.000,00 zł. na remont domu, mieszkania lub uzupełnienie wkładów mieszkaniowych.

18. Pożyczkę spłaca się w miesięcznych ratach. Raty pożyczki będą regulowane z bieżącego wynagrodzenia za płacę.

19. Spłata miesięcznych ustalonych rat następuje nie później niż po upływie jednego miesiąca od udzielenia pożyczki.

20. Spłatę pożyczki można rozłożyć maksymalnie na 3 lata.

21. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek uprawnionego, dyrektor, po zaopiniowaniu wniosku przez Zespół Doradczy, może umorzyć część pożyczki lub zawiesić ratalne spłaty, nie dłużej niż na okres jednego roku.

22. W przypadku śmierci pożyczkobiorcy niespłacona część pożyczki zostaje całkowicie umorzona.

23. Wnioski o pomoc finansową lub rzeczową można składać na bieżąco, według potrzeb.

24. Informacja o odmowie przyznania świadczenia podana będzie w formie ustnej lub telefonicznej w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia wniosku .

25. Świadczenia z ZFŚS przyznaje zespół doradczy po zatwierdzeniu przez

Dyrektora szkoły, którego głos jest decydujący.

 

§ 7. Administrowanie funduszem

 1. Funduszem administruje dyrektor szkoły w porozumieniu z zespołem doradczym.
 2. Rozpatrywanie wniosków oraz przyznawanie świadczeń jest protokołowane.
 3. Fundusz gromadzony jest na osobnym rachunku bankowym,
 4. Nie wykorzystany w danym roku fundusz przechodzi na rok następny
 5. Dyrektor szkoły raz w roku, do 31 marca, na zebraniu pracowników, składa sprawozdanie z wykonania rocznego budżetu ZFŚS.

 

§ 8. Ustalenia końcowe

 1. Regulamin uzgodniono ze Związkami Zawodowymi działającymi w szkole.
 2. Niniejszy regulamin sporządzono w trzech egzemplarzach, jeden dla Dyrektora i po jednym dla każdej Zakładowej Organizacji Związkowej.
 3. Wszelkie zmiany w regulaminie podlegają uzgodnieniu z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi i wymagają formy pisemnej.
 4. Regulamin jest ogólnie dostępny wszystkim uprawnionym w sekretariacie szkoły, pokoju nauczycielskim i na stronie internetowej szkoły.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem ……………………………………...

 

Załączniki:

 1. Plan finansowy przedkładany corocznie dyrektorowi.
 2. Wzór tabeli dopłat.
 3. Wniosek o przyznanie pożyczki.

Załącznik Nr 3

Wniosek

o przyznanie pożyczki z ZFŚS

 

 

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………

Stanowisko ………………………………………………………………………………..

Adres zamieszkania ………………………………………………………………………

 

 

 

Proszę o przyznanie mi pożyczki mieszkaniowej na (budowę domu, zakup domu
lub mieszkania, remont domu, uzupełnienie wkładów mieszkaniowych) z ZFŚS.

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.


 

………………………………                                               ………………………………………………

(data)                                                                    (podpis wnioskodawcy)

 

 

 

 

 

TABELA DOPŁAT Z FUNDUSZU

Załącznik Nr 2


Wysokość dochodu w rodzinie na 1 osobę

(ocena sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej)

% dopłat z Funduszu tj.

 

- wycieczki

- imprezy kulturalno-   oświatowe i integracyjne

- pomoc rzeczowa

do  1.000,00

100 %

100 %

od 1.001,00 do 2.000,00

100 %

90 %

od 2.001,00 do 3.000,00

100 %

70 %

od 3.001,00 do 4.000,00

100 %

50 %

powyżej 4.001,00

100 %

30 %

Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Nick:*
E-Mail:*
Strona:
Treść:*

Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?