Świetlica

INFORMACJE DLA RODZICÓW

1. Świetlica szkolna jest czynna w godzinach 7:00 – 16:00.
2. Rodzice /opiekunowie prawni/ zobowiązani są do punktualnego odbioru
dziecka ze świetlicy. W razie nieodebrania dziecka ze świetlicy w godzinach jej
pracy oraz braku kontaktu z jego rodzicami /prawnymi opiekunami/, dziecko
może zostać przekazane pod opiekę odpowiednim organom.
3. Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do świetlicy
szkolnej. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić swoje przyjście do wychowawcy
świetlicy.
4. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania
określonych zasad, dotyczących przede wszystkim: bezpieczeństwa pobytu w
świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny oraz do
poszanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.
5. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy
odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice /prawni opiekunowie/.
6. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za przynoszone lub
pozostawione w niej przedmioty osobiste uczniów (np. telefony komórkowe,
urządzenia typu MP-3, PSP, elektroniczne zabawki, itp.).
7. Rodzice /opiekunowie prawni/ zobowiązani są do uzupełnienia karty zgłoszenia
dziecka do świetlicy oraz niezwłocznej aktualizacji zawartych tam danych.
8. Odbierać dziecko ze świetlicy mogą jego rodzice /opiekunowie prawni/ lub
osoby przez nich upoważnione pisemnym oświadczeniem. Osoba odbierająca
dziecko zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę świetlicy.
9. Uczniowie, którzy posiadają pisemne pozwolenie rodziców i mogą samodzielnie
wychodzić ze świetlicy do domu muszą swoje wyjście zgłosić wychowawcy
świetlicy.
10. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy (np.
odbieranie dziecka przez osobę dotąd nieupoważnioną lub samodzielne wyjście
dziecka ze świetlicy, itp.) rodzice muszą powiadomić wychowawców świetlicy na
piśmie (z datą i czytelnym podpisem). Bez takiego upoważnienia dziecko nie
może opuścić świetlicy szkolnej.